Originele & Hippe merken
Gratis verzending boven €60
Leuk & Duurzaam speelgoed
Webwinkel
0
0
Originele & Hippe merken
Gratis verzending boven €60
Leuk & Duurzaam speelgoed

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding

Toepassingsgebied: de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt uitgevoerd op de website van Kids with Flair, ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE 0795269148 (BTW BE0795269148) onder de handelsnaam Kids with Future SRL. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te Avenue du pois de senteur 38, 1020 Brussel, België. E-mail: [email protected]

Elke bestelling van een product via de webwinkel op de website www.kidswithflair.com houdt de volledige aanvaarding in van de onderhavige algemene voorwaarden.

Dientengevolge erkent de klant dat hij perfect op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening van dit document vereist indien de klant online een bestelling wil plaatsen van de producten die worden aangeboden via de webwinkel.


Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

De klant beschikt over de mogelijkheid om de onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te publiceren, met dien verstande dat het opslaan of het publiceren van dit document onder zijn exclusieve aansprakelijkheid valt.

Kids with Flair kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, echter wel na vermelding van deze wijzigingen op haar website. Echter, de lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.

2.2. Definities

Onder CONSUMENT wordt begrepen: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid.

Onder PROFESSIONEEL wordt begrepen: elke persoon die niet valt onder de hierboven vermelde definitie van consument.

Artikel 3 - Het afsluiten van een online verkoop

De productcatalogus en de omschrijving van de producten op www.kidswithflair.com vormen op zich geen aanbod. Derhalve volstaat het dus niet om een bestelformulier op de voormelde website in te vullen opdat er sprake zou zijn van een afgesloten verkoop. De verkoop wordt pas definitief afgesloten naar aanleiding van het ontvangen van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant behoudt Kids with Flair zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een behoorlijk antwoord of ingeval Kids with Flair meent dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is. Kids with Flair kan eveneens bestellingen weigeren wanneer blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de producten door te verkopen.


Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal het onderwerp uitmaken van een bevestiging per e-mail en dit uiterlijk op het ogenblik van de levering.


Artikel 5 – Aankoop

Kids with Flair zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad of van de voorraad die beschikbaar is bij haar leveranciers. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van Kids with Flair toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal Kids with Flair u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar. Kids with Flair kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Ingeval Kids with Flair een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers (bijvoorbeeld ingeval de voorraad bij de leverancier zelf is uitgeput), zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Kids with Flair behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Kids with Flair tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.

De risico's verbonden aan de eigendomsoverdracht van de producten verschillen naargelang de klant ervoor kiest om zijn bestelling te verzenden via een onbeveiligde verzending (de post) of via een beveiligde verzending.

Ingeval de bestelling wordt verzonden via de post, gaan alle risico's op verlies en schade aan de betrokken goederen over op de klant vanaf het ogenblik van de verzending. De aangekochte items zullen dus op risico van de koper reizen.

Ingeval de klant kiest voor een beveiligde verzending zal Kids with Flair instaan voor de kosten van alle schade (diefstal, schade, ontbrekende elementen) aangebracht aan de producten en desgevallend de transportkosten terugbetalen.


Artikel 8 – Prijs

De prijzen van onze producten worden vermeld in EURO, inclusief alle taksen, exclusief portkosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

Kids with Flair behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Kids with Flair verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.


Artikel 9 – Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling.

Op geen enkel ogenblik zullen de gestorte sommen worden beschouwde als waarborgsom of voorschot. Alle bestellingen zijn betaalbaar in EURO. Om uw bestelling te betalen, kan u gebruik maken van de volgende betaalmiddelen:

- Via creditkaart (Visa, Mastercard) via onze partner Mollie.be

- Via Paypal

- Via overschrijving op de bankrekening van Kids with Future SRL

In dit laatste geval worden de producten, in afwachting van de betaling, voor de klant gereserveerd gedurende 5 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd uitgevoerd. Nadat deze termijn is verstreken heeft Kids with Flair het recht om de bestelling te annuleren.

U verzekert Kids with Flair dat u over alle nodige toestemmingen beschikt om gebruik te maken van het betaalmiddel dat u heeft gekozen tijdens het opslaan van de bestelbon. Ingeval van niet-betaling van elke verschuldigde som (of ingeval er zich een betalingsincident voordoet) behoudt Kids with Flair zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan. De levering van elke nieuwe bestelling zal kunnen worden opgeschort ingeval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. Kids with Flair behoudt zich het recht voor om te verzoeken om een kopie over te maken van uw identiteitskaart en/of van het betalingsbewijs voor elke betaling die via bankkaart wordt uitgevoerd.

Artikel 10 – Levering

10.1. - Algemeen

De producten die via Kids with Flair werden aangekocht zullen slechts worden geleverd in de landen die zijn aangeduid op de website. Deze producten zullen worden geleverd op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon. De termijnen vermeld op de artikelfiche zijn indicatieve termijnen en stemmen overeen met de verwerkingstermijn van de zending, waaraan de termijn voor het effectief afwikkelen van de zendingen nog moet worden toegevoegd.

Kids with Flair is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de post aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Ingeval van betaling per overschrijving wordt de bestelling niet verwerkt tot op het ogenblik van de ontvangst van het bedrag. Bijgevolg zullen de toepasselijke termijnen in dit geval een aanvang nemen op de dag waarop de betaling wordt ontvangen en kunnen de termijnen dus verschillen van deze die werden vermeld op de dag waarop de bestelling werd geplaatst.

10.2. Risico-overdracht

De eigendom en de risico's verbonden aan uw producten zullen overgaan na ontvangst van de Producten.

10.3. - Douanerechten

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt.

U kan worden onderworpen aan invoerrechten of invoertaksen geheven op de goederen die uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Kids with Flair heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douanedienst contacteren voor meer informatie.

10.4 - Pakket terugzenden

BELANGRIJK: als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd en zijn pakket nadien niet binnen de 7 dagen afhaalt op het afhaalpunt zal het pakket worden teruggezonden aan Kids with Flair. In dat geval zal Kids with Flair het pakket slechts terugzenden aan de klant wanneer het pakket terug werd ontvangen (of indien de post of DPD het heeft teruggezonden ingeval van verlies), en de portkosten van deze tweede verzending zullen in rekening worden gebracht van de klant, dit zelfs indien blijkt dat de post of DPD geen kennisgeving heeft nagelaten.


Artikel 11 – Garantie

11.1. De producten die op deze website werden aangekocht vallen onder de fabrieksgarantie overeenkomstig de specifieke bepalingen en voorwaarden vermeld in de originele documentatie van het product. De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar na aankoop op alle producten.

11.2. Lees uw documentatie op het product voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die u niet belet om de imperatieve rechten van de geldende wetgeving in te roepen.

11.3 Elk verzoek tot garantie moet in voorkomend geval gedaan worden overeenkomstig de garantiebepalingen gehecht aan de gekochte producten, hetzij telefonisch of via mail ([email protected]) aan Kids with Flair.

11.4 – Problemen of defect aan een product

Elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket, ...) moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld aan Kids with Flair. Afhankelijk van de gevallen bepaald in artikel 7, kan u al dan niet genieten van de voorwaarden die in dat artikel voorzien zijn in verband met de omwisseling en de terugbetaling van de producten.

Elk probleem met betrekking tot de items die zich in het pakket bevinden (verstreken of ontbrekend item, item dat niet overeenstemt met het bestelde item, ...) moet binnen de 2 maand na vaststelling worden gemeld aan Kids with Flair. Kids with Flair is niet aansprakelijk en het product zal dus niet worden vervangen noch terugbetaald ingeval van problemen waarbij de kennisgeving pas na deze termijn is gebeurd.

11.5 - Conformiteit van de producten

Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt Kids with Flair zich ertoe om te producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product/de producten terug te zenden aan Kids with Flair. Kids with Flair zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. Dit verzoek moet worden gedaan binnen de 2 maanden volgend op de vaststelling van het gebrek/de niet-conformiteit. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan Kids with Flair in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, ...). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om uw herroepingsrecht in te roepen (tevreden of geld terug) dat voorzien is in artikel 12.


Artikel 12 – Herroepingsrecht 

Overeenkomstig het Wetboek van economisch recht beschikt u over het recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de verkoper in te lichten dat u uw aankoop herroept. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De verzendkosten worden niet terugbetaald wanneer slechts een deel van de geleverde producten wordt teruggestuurd. 

Enkel de kosten voor retour van bij u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

Om gebruik te maken van dit recht raden wij aan contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Conform artikel VI.45, 1, 8° van het Wetboek van economisch recht stellen wij een modelformulier ter beschikking die u kan gebruiken. Dit document kunt u hier terugvinden. 

Artikel 13 – Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Artikel 14 – Bewijs van de transactie

De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van Kids with Flair, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.


Artikel 14 - Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Kids with Flair is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto's of teksten van deze website. Bovendien, wat de technische fiches en de productomschrijvingen van onze partners of leveranciers betreft verwerpt Kids with Flair elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van hun inhoud.

14.2 Zonder enige beperking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zal geen enkele vordering met betrekking tot de geleverde producten, de niet-levering van de producten of enige andere vordering hoger kunnen zijn dan bedrag van de aankoopprijs van de producten die het voorwerp zijn van een vordering tot schadevergoeding. In geen enkel geval kan Kids with Flair worden aansprakelijk gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien Kids with Flair het ontstaan van dergelijke schade kende of had kunnen kennen) die te wijten is aan haar producten, hun gebruik, hun verkoop of deze website.


Artikel 15 - Overmacht

15.1 Kids with Flair zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen te voldoen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zouden beletten.

15.2. Ingeval van vertraging zal Kids with Flair haar verplichtingen binnen een zo kort mogelijke termijn naleven en behoudt zij zich het recht voor om haar voorraad producten naar evenredigheid te verdelen tussen haar klanten.

Artikel 16 – Gegevensbescherming

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord dat Kids with Flair de gegevens verzameld via uw bestelbon opslaat, verwerkt en gebruikt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen die tussenkomen voor de levering van uw producten. Door uw bestelling te plaatsen en indien u dit op uw bestelbon aanduidt, gaat u eveneens akkoord dat Kids with Flair deze gegevens overdraagt aan andere vennootschappen waarvan de producten op de website van Kids with Flair beschikbaar zijn, teneinde u meer informatie te verstrekken over andere producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Om u te verzetten tegen de overdracht van deze gegevens aan deze vennootschappen met het oog op de informatievertrekking over andere producten en diensten van Kids with Flair of van derden, moet u uw weigering aanduiden in de daartoe bestemde sectie op de bestelbon. U kan verzoeken om een kopie van deze gegevens die wij bijhouden en die u aanbelangen door ons hiertoe een schriftelijk verzoek te richten. Indien één van de gegevens die wij bijhouden onjuist zou zijn, zal zij op uw schriftelijk verzoek worden verbeterd.

Privacybeleid Kids with Flair:

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kids with Flair. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kids with Flair niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kids with Flair respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kids with Flair of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kids with Flair of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kids with Flair of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Kids with Flair zal haar best doen om elk geschil minnelijk op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de geschillenregeling en indien u de zaak aanhangig wenst te maken voor de bevoegde rechtbanken, zullen de onderstaande regels worden toegepast.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke partij gaat ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

 

Voor alle vragen:

E-mail

Stuur ons een bericht!

Mail ons naar [email protected]

Social media

Volg ons op de socials!

Kids with Flair

Avenue du pois de senteur 38
1020 Brussel
Belgium

BE 0795.269.148

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »